Xenserver VM의 vCPU 관리하기

 

 
작성자 : 서진우 (alang@clunix.com)

 

 

먼저 해당 서버의 CPU 정보를 확인한다.

 

# xe host-cpu-info

——————————————————————————–

cpu_count                : 12

             socket_count: 2

                   vendor: GenuineIntel

                    speed: 2000.024

                modelname: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz

                   family: 6

                    model: 45

                 stepping: 7

                    flags: fpu de tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr mca cmov pat clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht nx constant_tsc nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq vmx est ssse3 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt aes hypervisor ida arat tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid

                 features: 17bee3ff-bfebfbff-00000001-2c100800

    features_after_reboot: 17bee3ff-bfebfbff-00000001-2c100800

        physical_features: 17bee3ff-bfebfbff-00000001-2c100800

                 maskable: full

——————————————————————————-

 

각 VM에 core 를 할당한다.

 

# xe vm-param-set platform:cores-per-socket=6 VCPUs-max=6 VCPUs-at-startup=6 uuid=<VM-UUID>

 

or

 

순서 중요

# xe vm-param-set platform:cores-per-socket=6 uuid=<VM-UUID>

# xe vm-param-set VCPUs-max=6 uuid=<VM-UUID>

# xe vm-param-set VCPUs-at-startup=6 uuid=<VM-UUID>

 

 

실제 적용 예)

 

# xe vm-param-set platform:cores-per-socket=6 VCPUs-max=6 VCPUs-at-startup=6 uuid=ff15652c-85b6-6226-a92c-92cae4f96a27

 

만일 특정 VM에 특정 CPU를 할당하고자 할때는 아래 방법을 이용한다.

 

# xe vm-param-set uuid=<vm-uuid> VCPUs-params:mask=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

실제 적용 예)

 

# xe vm-param-set uuid=ff15652c-85b6-6226-a92c-92cae4f96a27 VCPUs-params:mask=0,1,2,3,4,5

 

할당된 vCPU 현황 모니터링은 아래와 같이 수행할 수 있다.

 

# xl vcpu-list

————————————————————————————-

Name                                ID  VCPU   CPU State   Time(s) CPU Affinity

Domain-0                             0     0    7   r–   13619.9  any cpu

Domain-0                             0     1    9   r–   15863.2  any cpu

Domain-0                             0     2   10   r–   11772.1  any cpu

Domain-0                             0     3    6   -b-   12907.0  any cpu

Win7k-09                            63     0    5   r–      18.1  0-5

Win7k-09                            63     1    0   -b-       4.0  0-5

Win7k-09                            63     2    1   -b-       6.3  0-5

Win7k-09                            63     3    2   -b-       6.4  0-5

Win7k-09                            63     4    3   -b-       7.9  0-5

Win7k-09                            63     5    4   -b-       5.9  0-5

Win7k-01                            64     0   11   r–       0.6  any cpu

Win7k-01                            64     1    –   –p       0.0  any cpu

————————————————————————————-

 

 

 

Issue :

 

 

– VCPUs-params:mask를 지정해 주지 않으니깐 vcpu를 많이 주더라도 GuestOS상에서는 2개만

인식하는 증세 발견 ..

서진우

슈퍼컴퓨팅 전문 기업 클루닉스/ 상무(기술이사)/ 정보시스템감리사/ 시스존 블로그 운영자

You may also like...